Starostové pro Liberecký kraj - vol. č. 5
Go home

Volební program 2014 – 2018
Po kliknutí velké celé foto - Starostové pro Liberecký kraj_2014

 Obnova a údržba komunikací

 1. Chceme pokračovat v nastoleném intenzivním úsilí a v rámci finančních možností nadále usilovat a dosahovat obnovy a průběžných oprav místních komunikací.
 2. Chceme intenzivně a maximálně možně spolupracovat ve věci krajských komunikací s Libereckým krajem. Chceme dokončit přeložku č. II/592 (třetí etapu) a dosáhnout tak propojení na Frýdlant, definitivně dokončit veškeré popovodňové opravy a dosáhnout rekonstrukce ul. Liberecká. 
 3. Budeme usilovat o řádnou běžnou údržbu komunikací, chodníků a o pořádek ve městě všeobecně.
 4. Budeme usilovat o realizaci cyklotrasy v úseku Paradise a jejího napojení na Andělskou Horu a Bílý Kostel (propojení na Liberec a Polskou republiku). 

 

Školství

 1. Budeme spolupracovat se školami a školskými zařízeními všech typů (školy základní, mateřské a malotřídní, školní jídelna, ZUŠ) a budeme podporovat jejich další rozvoj. 
 2. Jako náš nejtěžší investiční úkol před námi stojí zajištění dotačních prostředků ze zdrojů Evropské unie na rekonstrukci a přístavbu budovy základní školy ve Školní ulici. Je to úkol na celé nové plánovací období (do roku 2020 s přesahem do roku 2022).
 3. Ve spolupráci s Jednotou bratrskou budeme podporovat projekt Střední sociální a pedagogické školy v Chrastavě, školy otevřené všem studentům.

 

Kultura, sport a spolková činnost

 1. Chceme v našem městě vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všechny generace včetně rodin s dětmi. Budeme podporovat aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. Budeme podporovat budování a údržbu dětských hřišť v různých částech Chrastavy a budování a údržbu zelených ploch ve městě.
 2. Budeme usilovat o další rozvoj kultury v našem městě. Využijeme k tomu především budovu Společenského klubu (CVA), kde budeme podporovat nejen činnost řady kroužků a jazykových kurzů, vlastní hudební školy a činnost výtvarné a hudební pobočky Základní umělecké školy Liberec, ale též v něm chceme dále rozvinout možnosti zábavy pro juniory i seniory. Budeme podporovat i rozvoj dalších složek Společenského klubu – městského a Führichova muzea, knihovny, internetového klubu, informačního centra a kina. Nadále budeme pořádat jak nejvýznamnější kulturní akci roku Chrastavské slavnosti, tak městské plesy a nově též Vavřineckou pouť (organizovanou městem). 
 3. Budeme podporovat sportovní a spolkovou činnost. Minimálně udržíme dotace pro sportovní a spolkovou činnost na rekordní úrovni dosažené v roce 2014. Nadále chceme podporovat i neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat veřejná sportoviště. Budeme i nadále oceňovat nejlepší sportovce v anketě Sportovec roku.
 4. Vyvineme maximální úsilí o získání dotace na generální rekonstrukci sportovní haly TJ Spartak. V krajním případě, při opakovaném neúspěchu při žádostech o dotaci, budeme uvažovat i o generální rekonstrukci z vlastních zdrojů.

 

Bezpečnost (police a hasiči)

 1. Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě. Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím výše uvedených policejních složek usilovat o bezpečnost našich občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek města před projevy vandalismu. Městská policie, jako složka spadající přímo pod město, bude komunikovat s náměty a podněty občanů i prostřednictvím městského fóra.
 2. Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové jednotky, tak i ve směru další činnosti hasičského muzea. Podpořili jsme a nadále podporujeme realizaci a další existenci hasičského hřiště (na místě po demolici „kulturáku“).

 

Veřejná doprava
 1. Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především pak do krajského města Liberce. Hodláme vyvíjet maximální úsilí k zachování kvalitního autobusového i vlakového spojení ve spolupráci s Libereckým krajem a společností Korid a. s. Vyvineme též maximální úsilí k zachování nádražní budovy, případně nutnosti i za cenu jejího převedení do majetku města.  

 

Životní prostředí

 1. Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci kanalizace v dalších částech města a o přepojení městských objektů do kanalizační sítě.
 2. Budeme podporovat naplnění „fondu voda“ pro rodinné domky na území celého města, které z důvodu změny zákona jsou nuceny přejít na domovní čističky odpadních vod (finanční podpora). 

 

Péče o městské objekty, podpora bydlení

 1. Budeme usilovat o průběžnou opravu městských objektů, včetně nájemních domů.
 2.  Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro přidělování bytů.
 3. Budeme nadále podporovat vznik nové obytné zóny v Chrastavě “60 rodinných domů”  v oblasti Polní ulice.  Nevylučujeme, že vzhledem k dosavadní dlouholeté neúspěšnosti její realizace upravíme či změníme parametry umožňující její vznik.

 

Rozvoj spolupráce uvnitř i vně města

 1. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s finanční podporou města, chceme rozvíjet další spolupráci i s občany částí Víska a Vysoká. 
 2. Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy Lwówek Śląski v Polsku a Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala spolupráce škol, konaly se fotbalové turnaje našich měst a probíhala spolupráce v kulturní oblasti.

 

Otevřenost města a informovanost občanů

 1. Budeme usilovat o maximální otevřenost a o propojení s občany našeho města. Proto budeme i nadále pořádat pravidelné diskusní večery s občany aneb "Večery se starostou", zaměřené vždy na konkrétní oblasti života v našem městě. S občany budeme nadále komunikovat on-line prostřednictvím diskusního fóra, budeme nadále zveřejňovat zápisy zastupitelstva včetně všech příloh na internetu, budeme nadále zveřejňovat chrastavské události na internetu a v Chrastavských listech. Umožníme všem občanům našeho města i bezproblémové zveřejnění názorů kritických až velmi kritických. V důležitých otázkách jsme připraveni pořádat veřejné ankety a respektovat jejich výsledky i v případech, kdy výsledek bude rozdílný od našeho mínění.
 2. Budeme nadále provozovat TV Chrastava jako médium propagující populární formou město Chrastavu a jeho občany, jejich radosti a strasti. Na druhou stranu zachováme i Chrastavské listy, které si vybudovaly za svoji téměř 1stoletou existenci velkou popularitu mezi chrastavskými občany.

 

Deklarativní stanoviska

 1. Chceme nadále úspěšně bránit zájmy a pozici města i v případných sporech se státními orgány (viz čtyři výhry u Ústavního soudu, úspěšné využití všech právních prostředků při bránění zájmů a postupů města ve věci případných sporů s dotačními orgány).
 2. Uděláme zákonnou cestou vše proto, aby v Chrastavě již nikdy nevznikala žádná ghetta sociálně vyloučených osob. Naším cílem je dosáhnout i definitivního odstranění (demolice) někdejší ubytovny hrůzy (Kováku). 
 3. Nedovolíme v Chrastavě žádný rozvoj heren. Současný důsledně regulovaný stav, který jsme si doslova vydupali u Ústavního soudu, je pro nás maximem ještě přijatelného. Případná změna stavu by byla vedena jen ve směru dalšího zpřísnění regulace.

Po kliknutí velké celé foto - Starostové pro Liberecký kraj_2014


Go home

Jdi na hlavní stránku