Plnění volebního programu 2006 - 2010

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám k posouzení plnění volebního programu, za který jsme byli v roce 2006 zvoleni do zastupitelstva města Chrastava.

Ing. Michael Canov Ing. Jiří Mlynář Mgr. Bc. Aleš Trpišovský Miloslava Šírová Ing. Pavel Štekl Mgr. Václav Severa

Michael Canov

Jiří Mlynář

Aleš Trpišovský

Miloslava Šírová

Pavel Štekl

Václav Severa

1. Zajistíme kompletní dokončení rekonstrukce budovy školy na náměstí. Budeme usilovat o zajištění doplňkové dotace k již získané s cílem minimalizovat dopady této akce na městský rozpočet.

Splněno – rekonstrukce hotova (budova školy je v provozu), byla získána i dodatková dotace. ...video...více

 

2. Budeme usilovat o rekonstrukci kulturního zařízení v Turpišově ulici (bývalé školní jídelny), tzn. vyvineme maximální snahu o získání státní dotace potřebné k realizaci této akce.

Splněno – rekonstrukce hotova (budova je v provozu jako Společenský klub), dotace byla získána z Evropských fondů. ...video...RTM....více

 

3. Vyvineme úsilí k celkovému zlepšení dopravní infrastruktury. Přes komplikace v uplynulém období chceme ve spolupráci s Libereckým krajem dosáhnout realizace přeložky silnice II. třídy (z trasy Žitavská, náměstí 1. máje, Frýdlantská na trasu Pobřežní ul.), významně tak odlehčit centru města a zlepšit spojení na Frýdlant.

Splněno částečně – byla realizována 1. etapa, 2. etapa je připravena k realizaci (začátek by měl být započat ještě v tomto volebním období), 3. etapa bude muset být realizována v příštím volebním období. ...video...více...RTM .

 

4. Budeme intenzivně jednat s potencionálními investory s cílem dosáhnout vzniku nové obytné zóny v Chrastavě “60 rodinných domů”  v oblasti Polní ulice.

Splněno z hlediska jednání, nesplněno z hlediska realizace přes řadu nadějně probíhajících jednání k dohodě (prodej za 400 Kč/m2 ) zatím nedošlo, tudíž dosud nová obytná zóna nevznikla.

 

5. Jsme si vědomi, že přes snahu a určité výsledky v uplynulém volebním období se nám ne vždy daří věnovat dostatek finančních prostředků na obnovu a průběžné opravy místních komunikací. Při vědomí omezených městských prostředků se chceme této problematice věnovat ve zvýšené míře.

Splněno a plněno následujícím způsobem: od roku 2006 rekonstrukce proběhly v ulicích Hřbitovní, Tovární, Nový domov, Na Hůrce, v části cesty na Vysoké, v části Frýdlantské, v Andělské Hoře (k hájovně a horní cesta na návsi), Andělohorská (před panelovým domem), spojka mezi ul. Tovární a Andělohorskou, dvě části Frýdlantské, odbočka z Bílokostelecké, Sportovní (horní část),  Cihlářská, Luční, dvě části chodníků na Střeleckém vrchu, navázání panelové cesty k podchodu pod I/13, opěrná zeď u komunikace (z Družstevní ke kostelu), Malá Pobřežní,  v současnosti probíhá rekonstrukce části ul. Nádražní, druhé části cesty na Vysokou... video, nově byl vybudován chodník v Liberecké, parkoviště na Střeleckém vrchu (v přední a ve střední části) ul. a buduje se parkoviště u Městského muzea... video.

 

 

6. Pokusíme se zajistit financování na komplexnější rekonstrukci příjezdu do průmyslového areálu za vlakovým nádražím a rekonstrukci autobusového nádraží.

Splněno a plněno – autobusové nádražní  bylo rekonstruováno za pomoci dotace získané z Evropských fondů ...video...více, v současnosti probíhá rekonstrukce části ul. Nádražní u vlakového nádraží včetně vzniku druhého autobusového nádraží a zlepšení příjezdu k průmyslové zóně od křižovatky ul. Andělohorské s Nádražní. ...video...více

 

7. Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především pak do krajského města Liberce. Na jednu stranu vítáme plánované zkvalitnění vlakové dopravy zásluhou projektu Regiotram Nisa. Na druhou stranu, a to především, hodláme vyvíjet i nadále maximální úsilí k zachování kvalitního autobusového spojení, které do Liberce nemůže pro značnou část města vlakové spojení Regiotramem adekvátně nahradit.

Splněno

 

8. Budeme nadále usilovat o koordinované energetické řízení města s důrazem na provedení opatření vedoucích ke snížení energetických náročností objektů a zvýšení efektivity zdrojů a tepelných rozvodů (např. na základě energetických auditů).

Splněno následujícím způsobem: audity a opatření: výměna kotlů v MŠ budova Revoluční a v hasičské zbrojnici (příprava v MŠ budova Nádražní), opatření na síti veřejného osvětlení - průběžně, úpravy topných kanálů, přípojka pro tělocvičnu ZŠ nám. 1. máje, výměna ventilů u radiátorů v muzeu a v MŠ budova  Nádražní. 

 

9. Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci úpravy kanalizační sítě v Nádražní a Luční ulici.

Splněno (včetně ul. Cihlářská) ...více....– nová kanalizace je dále vybudována v ul. Pobřežní, rekonstrukce kanalizace u budovy kina a napojení budovy CVA, odvodnění prostoru před nádražím, opravy dešťových vpustí v Andělské Hoře a na nám. 1. máje, přepojení na kanalizaci proběhlo u činžovních domů 241 až 244, v současnosti probíhá v ul. Andělohorské, centru...video, v další části Nádražní, v ul. Žitavská a Vítkovská  proběhla  v roce 2006 rekonstrukce vodovodních přípojek      

 

 

10. Budeme spolupracovat se školami všech typů (základní, mateřské a malotřídní) na jejich dalším rozvoji. Nepočítáme a nebudeme podporovat redukci či zásadní organizační změnu proti současnému stavu.

Splněno a průběžně plněno ve všech částech

 

11. Zachováme a budeme nadále rozvíjet významnou kulturní instituci v našem městě – Společenský klub a jeho součásti - muzeum, knihovnu, internetový klub, informační centrum. Úkolem Společenského klubu bude nadále i rozvoj mimoškolní činnosti v zájmových (např. hudebních či jazykových kurzech) a samozřejmě i nadále organizace jak nejvýznamnější kulturní akce roku - Chrastavských slavností...video...více, tak letos zahájených každoročních městských plesů... video.

Splněno a průběžně plněno ve všech částech

 

12. Budeme podporovat sportovní činnost. Zachováme dotace pro sportovní a spolkovou činnost. V případě již avizovaného zájmu sportovních oddílů budeme připraveni jednat o případné transformaci majetkových vztahů k jednotlivým sportovištím. Nadále chceme podporovat i neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat veřejná sportoviště.

K transformaci majetkových vztahů nedošlo (do roku 2013 brání převodu majetku TJ Spartak na město legislativní důvody na straně TJ Spartak. Tato záležitost znemožňuje podávání žádostí o dotace  z evropských i českých fondů městem Chrastava) .

Podpora sportovní činnosti splněna v rámci finančních možností města. 

Podpora neorganizované sportovní činnosti a veřejných sportovišť splněna následujícím způsobem:

Nová či rekonstruované veřejná sportoviště na Střeleckém vrchu, v Andělské Hoře (dráha pro cyklotrial) , ve Vítkově, vnitroblok...video ul. Turpišova, dětské hřiště zřízené Jednotou bratrskou na pozemcích města (u kina)

 

  

13. Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro přidělování bytů zejména kvalifikovaným odborníkům pro město (např. pedagogům). Zároveň však budeme z důvodu podstatného poklesu počtu těchto bytů hledat i jiné způsoby zajištění bydlení pro odborníky a profese, o které bude mít město zájem.

Splněno

 

14. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s finanční podporou města.

Splněno – finanční podpora navýšena...více... 

 

 

15. Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerským městem Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala spolupráce škol a mladých fotbalistů našich měst.

Splněno – navíc navázána partnerská spolupráce s polským městem Lwówek Śląski (společně získáno 1. místo za rok 2009 za spolupráci v rámci Euroregionu Nisa...video...více).

 

16. Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě. Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím výše uvedených policejních složek usilovat o bezpečnost našich občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek města před projevy vandalismu.

Plněno a splněno následujícím způsobem – městská policie pracuje usilovně, spolupráce se státní policií probíhá. Kovák zrušen, herny omezeny a některé zrušeny (usilováno o úplný zákaz heren), večerní a noční diskotéky na sídlišti Střelecký vrch zakázány.     

 

17. Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové jednotky, tak i ve směru další činnosti hasičského muzea.

Splněno v rámci finančních možností města.

 

 

18. Chceme účinně bránit zájmy a pozici města i v případných sporech se státními orgány a jejich úředníky (viz spor s finančním úřadem ohledně vrácení dotace a penále ve věci Bílokostelecká 50).

Plněno dle situace – spor ve věci Bílokostelecká 50 jsme v roce 2006 vyhráli. Zvítězili jsme u Ústavního soudu...ČT... s jednou naší vyhláškou (dodatek: 8.7. 2010 jsme zvítězili u Ústavního soudu s další vyhláškou...více...video...ČT). V poslední době jsme bojovali s Ministerstvem dopravy o závory v Andělské Hoře a Ministerstvem financí o zákaz videoterminálů.  Mimo to město vyhrálo (byť dosud nepravomocně) letitý spor  s firmou Integra ve výši cca 8 mil. Kč za nedodržení všech parametrů smlouvy z jejich strany.

 

19. Budeme důrazně usilovat o zrušení a zabránění existence ubytoven typu “Kovák”, pokud by měly představovat riziko pro bezpečnost a rozvoj města.

Splněno ...ČT...více

 

20. Chceme v dlouhodobém horizontu přistoupit za pomoci Evropských strukturálních fondů k zásadní rekonstrukci a rozšíření budovy školy ve Školní ulici (která by zároveň znamenala uvolnění budovy školy v Revoluční ulici). Vzhledem k předpokládané náročnosti přepokládáme v následujícím volebním období do roku 2010 přípravu projektu.

Splněno částečně – je hotova studie

 

21. V případě volebního úspěchu chceme i nadále pořádat pravidelné diskuse s občany aneb "večery se starostou", zaměřené vždy na konkrétní oblasti života v našem městě.

Plněno průběžně...více...


 

Klinutím na stránky kandidátky pro komunální volby 2010

V roce 2008 vzniklo politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj.  Toto hnutí všichni podporujeme a někteří z nás budou na kandidátce tohoto hnutí usilovat o Vaši důvěru. V případě zvolení jsme připraveni hájit zájmy chrastavských občanů prostřednictvím realizace volebního programu na období  2010-2014.

 

 

V Chrastavě dne 24. června 2010

 

Ing. Michael Canov, Ing. Jiří Mlynář, Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl a Mgr. Václav Severa